Follow Chr. Hansen A/S

Overallokeringsret udnyttet fuldt ud

Press release   •   Jun 15, 2010 09:29 UTC

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER
INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA.

Overallokeringsret udnyttet fuldt ud 
Samlet størrelse på børsnotering og udbud af aktier forøget til DKK 5.521 mio. 

Chr. Hansen Holding A/S (“Chr. Hansen”) offentliggør hermed, at Joint Global
Coordinators, Credit Suisse og J.P. Morgan (på vegne af Emissionsbankerne), har
udnyttet deres overallokeringsret i relation til børsnoteringen og udbuddet af
aktier fuldt ud, hvilket medfører, at der købes yderligere 5.577.074 aktier fra
Financière Star 1 S.A. til udbudskursen på DKK 90 pr. aktie. 

Som følge af udbyttelsen af overallokeringsretten udgør det samlede antal
aktier i Chr. Hansen, der er udbudt i forbindelse med børsnoteringen 61.347.806
aktier (svarende til et free float på 42,3%), hvilket forøger den samlede
størrelse af udbuddet til DKK 5.521 mio. 

Efter udnyttelse af overallokeringsretten ejer Financière Star 1 S.A. ca. 55,6%
af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Chr. Hansen. 

Credit Suisse Securities (Europe) Ltd (“Credit Suisse”), Danske Markets
(Division af Danske Bank A/S), J.P. Morgan Securities Ltd. (“J.P. Morgan”),
Morgan Stanley & Co. International plc og SEB Enskilda (del af Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ)) er Joint Bookrunners og Carnegie Bank A/S og Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank er Co-Lead Managers. 

For yderligere information kontakt venligst: 

Ole Andersen, Bestyrelsesformand 
Tlf: +45 4574 7109 

Lars Frederiksen, Adm. direktør 
Tlf: +45 4574 7474 

Ulrik Søndergaard, Kommunikationskonsulent 
Tlf: +45 4574 7109 

Om Chr. Hansen 
Chr. Hansen er et globalt bioscience-selskab, der udvikler løsninger inden for
naturlige ingredienser til fødevare-, ernærings, medicinal- og
landbrugsindustrien. Alle løsninger er baseret på stærke forsknings- og
udviklingskompetencer og betydelige investeringer i teknologi. Omsætningen for
regnskabsåret 2008/09 udgjorde EUR 511 mio. Selskabet er markedsleder inden for
alle sine divisioner: Cultures & Enzymes, Health & Nutrition og Colors &
Blends. Selskabet har mere end 2.200 dedikerede medarbejdere i over 30 lande.
Yderligere oplysninger findes på www.chr-hansen.com

DISCLAIMER 

De værdipapirer, der udbydes, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold 
til United States Securities Act of 1933, med senere ændringer ("U.S. Securities
Act") eller værdipapirlovgivningen i nogen enkeltstat i USA og må ikke udbydes 
eller sælges i USA, medmindre der sker registrering eller gives fritagelse fra 
registreringskravet i U.S. Securities Act og relevant værdipapirlovgivning i 
enkeltstater i USA. 

Oplysningerne i denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en 
opfordring til at tilbyde at købe, ligesom de heri omtalte værdipapirer ikke vil
blive solgt i USA eller i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, en sådan 
opfordring eller et sådant salg ville være ulovlig, inden registrering, 
fritagelse fra registrering eller kvalificering i henhold til 
værdipapirlovgivningen i enhver jurisdiktion. 

Der foretages ikke et offentligt udbud af værdipapirerne uden for Danmark. 
Ethvert udbud af værdipapirer, der kan anses for afgivet i henhold til denne 
meddelelse i ethvert EØS Medlemsland, der har implementeret Direktiv 2003/71/EF 
(benævnes sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i ethvert 
Medlemsland "Prospektdirektivet") er kun adresseret til og kun rettet mod 
kvalificerede investorer i det pågældende Medlemsland som defineret i 
Prospektdirektivet. 

Dette materiale udleveres og henvender sig alene til 1) personer uden for 
Storbritannien med forbehold for gældende lov eller 2) til personer, der har 
professionel erfaring inden for investeringsforhold, der falder inden for 
definitionen “investment professionals” i paragraf 19(5) i Financial Services 
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Bekendtgørelsen”) og 3) 
‘high net worth entities' og andre, til hvem det lovligt kan videreformidles, 
som defineret i paragraf 49(2) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes
under et “relevante personer”). Enhver investering eller investeringsaktivitet, 
som dette materiale vedrører, vil kun være tilgængelig for og vil kun blive 
indgået med, relevante personer. Personer, der ikke er relevante personer, bør 
ikke handle på baggrund af eller i tillid til dette dokument og dets indhold. 

Denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn, herunder udsagn vedrørende 
udnyttelse af overallokeringsretten og Selskabets kapitalstruktur. Disse udsagn 
er baseret på de nuværende forventninger, der omfatter en række risici og 
usikkerheder, der kan betyde, at de faktiske resultater kommer til at afvige fra
de forventede. Der findes en række faktorer, som kan bevirke, at de faktiske 
resultater og den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de resultater og den
udvikling, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede
udsagn, herunder, uden begrænsning: markedsforhold, Selskabets økonomiske 
stilling, pengestrømme og likviditet, ændrede virksomheds- eller andre 
markedsforhold samt den generelle økonomiske udvikling. Disse og andre faktorer 
vil kunne få negativ indvirkning på resultatet og de planer og begivenheder, der
er indeholdt heri. Fremadrettede udsagn, der er indeholdt i dokumenterne eller 
andre oplysninger, der er indeholdt heri, som er baseret på historisk udvikling 
eller historiske aktiviteter, bør ikke tages som udtryk for, at en sådan 
udvikling eller sådanne aktiviteter vil fortsætte i fremtiden. Medmindre andet 
er bestemt ved lov, påtager Selskabet sig ikke nogen forpligtelse til at 
opdatere eller revidere udsagn om fremtidige forhold, hverken som følge af nye 
oplysninger, fremtidige begivenheder eller i øvrigt. Investorer bør ikke lægge 
unødig stor vægt på fremadrettede udsagn, som alene gælder pr. datoen, hvor de 
fremsættes.

Source: Millistream

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.